Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: C. Herben (Christel), BIG-registraties: 79914008001, AGB-code persoonlijk: 03306556

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: rTMS International BV 
E-mailadres: info@rtms-international.com
KvK nummer: 87691671 (vanaf 27-09-2022) daarvoor 60914556
Website: www.rtms-international.com
AGB-code praktijk: 94067170 (vanaf 29-09-2022) daarvoor 94061687

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

2b.

Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Op onze praktijk behandelen we mensen die last hebben van depressies of dwangklachten. Dit doen we door middel van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie in combinatie met gesprekstherapie (CGT / ACT). De mensen (patiënten) die wij behandelen hebben meestal al een heel traject van medicatie en gesprekstherapie ondergaan alvorens ze worden doorgestuurd door de GGZ (of ons zelf weten te vinden). Een reden van komst kan ook zijn dat men af wil bouwen van de antidepressiva. RTMS kan hierin ondersteunend werken. Onze behandeligen zijn altijd face to face op de praktijk. E-health is niet mogelijk. Indien nodig wordt ook de partner of overige familie bij de behandeling betrokken.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag 
Overige kindertijd
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Herben, BIG-registratienummer: 79914008001

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Herben, BIG-registratienummer: 79914008001

Medebehandelaar 1
Naam: Bram Wernsen (Psycholoog NIP)
Specifieke deskundigheid: Depressie, dwangklachten dmv ACT en rTMS

Medebehandelaar 2
Naam: Marjolein Aarts
Specifieke deskundigheid: Depressie, dwangklachten dmv ACT en rTMS

Medebehandelaar 3
Naam: Hannah Costache 
Specifieke deskundigheid: Depressie, dwangklachten dmv ACT en rTMS

Medebehandelaar 4
Naam: Isabelle Veth
Specifieke deskundigheid: Depressie, dwangklachten dmv ACT en rTMS

Medebehandelaar 5
Naam: Caressa Bons
Specifieke deskundigheid: Depressie, dwangklachten dmv ACT en rTMS

Medebehandelaar 6
Naam: Britt BosmaS
pecifieke deskundigheid: Depressie, dwangklachten dmv ACT en rTMS

Medebehandelaar 7
Naam: Estelle Guerin
Specifieke deskundigheid: Depressie, dwangklachten dmv ACT en rTMS

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. rTMS International maakt gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

5b. rTMS International werkt in een professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met

Psychiaters in de omgeving van Rotterdam (PsyQ / Care to Change / GGZ Delfland). GGZ-instellingen
in de omgeving UTrecht: Altrecht, Lievegoed, Psymens, UMC Utrecht
in de omgeving Haarlem: GGZ in Geest, Fivoor, Spaarne Gasthuis, Max Ernst

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Op en afbouw van medicatie. Persoonlijkheidsonderzoek. Diagnostiek. Doorverwijzing indien er geen sprake is van depressie angstklachten en of dwangklachten.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): 
Niet van toepassing. Wel altijd contact mogelijk via telefoon / whatsapp

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Indien de crisisdienst nodig is, weten wij deze zelf direct te vinden. Staat ook op de website vermeld.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

1 GGZ Delfland met collega’s aldaar. Te weten: N Bullee en N Keetman
2 Verder op dagelijkse basis met collega’s E. Guerin, M Aarts, C Bons, H Costache, I Veth en B. Bosma

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Intervisienetwerk 1 
Twee wekelijks wordt de casuïstiek besproken.

Intervisienetwerk 2
Dagelijks (alleen op zondag niet) wordt de casuïstiek besproken online. Twee wekelijks via zoom.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://rtms-international.com/kosten-rtms/ https://rtms-international.com/algemenevoorwaarden/

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=nfg+beroepscode

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over rTMS international terecht 
bij het NIP: collegevantoezicht@psynip.nl.

Link naar website:
https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html https://www.psynip.nl/uwberoep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Psychiater C. Herben
Psychologen: M Aarts, H Costache, B Bosma, I Veth, C Bons, E Guerin

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://rtms-international.com/veelgesteldevragen/

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
De telefonische aanmelding wordt opgevangen door het bedrijf Bizziphone. Zij maken een notitie, mailen dit naar de behandelaar en worden zo spoedig mogelijk teruggebeld.

De intake wordt verzorgt door mevrouw C. Herben (psychiater). Zij stelt een diagnose en maakt een behandelplan.
De intake voor de rTMS (EEG scan en nogmaals doornemen van de klachten) wordt 
verzorgt door de heer B. Wernsen (psycholoog NIP) en mevrouw M. Aarts. De communicatie met de patiënt verloopt verder via mail of telefonisch met de heer B. Wernsen

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Face to face na elke 10 behandelingen.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord 
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): 
Vragenlijsten (BDI / Y-BOCS)

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Elke week.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Na elke 10 sessies mondeling en vragenlijsten

14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens 

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening
Naam: Bram Wernsen
Plaats: Rotterdam
Datum: 1-12-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, 
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja