Algemene voorwaarden

ANNULEREN OF VERZETTEN VAN AFSPRAKEN

Als u verhinderd bent of u wilt een afspraak verzetten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met rTMS International op 0850870572. Indien er minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen.

BETALING

Na iedere maand / 2 maanden krijgt u een factuur toegestuurd van de uitgevoerde behandelingen. De factuur wordt elektronisch verzonden. Cliënt draagt zorg voor een juist e-mail adres. Facturen worden door cliënt zelf opgestuurd naar de zorgverzekering. Wanneer cliënt het geld heeft ontvangen van de zorgverzekering dient hij deze binnen de wettelijke termijn te voldoen. Bij een in natura polis wordt alleen het uitgekeerde bedrag betaalt met uitzondering van het eigen risico. 

VERTROUWELIJKHEID

De door deze therapie verkregen informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. rTMS International behoudt zich het recht voor om de door deze therapie verkregen resultaten voor verschillende doeleinden te gebruiken, zoals o.a. onderzoek, onderwijs, voorlichting en commerciële doeleinden op basis van het behoud van de anonimiteit van de persoonsgegevens. Alle gegevens die u kunnen identificeren worden verwijderd uit de data en vervangen door een anonieme ID-code. Elk gegeven waar u mee geïdentificeerd kunt worden, zal vertrouwelijk worden opgeslagen.

COMPENSATIE

Iedere mogelijke voorzorgsmaatregel zal getroffen worden om de kans op het optreden van bijwerkingen te beperken. Neemt u bij complicaties, of verdenking op complicaties, direct contact op met uw behandelend therapeut. Er is geen voorziening voor compensatie van de cliënt in geval van verwondingen of ongelukken ten gevolge de rTMS-behandeling, tenzij de wet hierin voorziet.

BEHANDELOVEREENKOMST

Alvorens over wordt gegaan tot behandeling wordt een behandelovereenkomst overeengekomen tussen client en behandelaar inclusief:

WAARBORGEN EN KLACHTEN

rTMS International en haar behandelaars is gehouden aan de bepalingen in de “Beroepscode voor psychologen” opgesteld door het NIP.
Mocht u onverhoopt klachten hebben over ons behandelaanbod, kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij zullen onze uiterste best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht u daarna ontevreden blijven over het beroepsmatig handelen, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP, Postbus 9921, 1006 AP te Amsterdam, telefoon 020-4106222, email info@psynip.nl.

BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 21 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 21 dagen na de factuurdatum kan rTMS International de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is rTMS International gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.